Het MeerMelk-onderzoek

Te weinig melk is de meest genoemde reden om te stoppen met borstvoeding.  Als moeders niet genoeg melk kunnen maken voor hun kind, kan het zinvol zijn om het middel domperidon voor te schrijven. Desondanks zijn er soms belemmerende factoren waarom moeders of hun huisartsen dit niet willen. Het MeerMelk-onderzoek heeft als doel om, door middel van meer inzicht in het voorschrijfproces van domperidon, bij te dragen aan veilige en zinvolle medische ondersteuning als moeders te weinig melk kunnen maken om hun kind te voeden.

De uitvoerend onderzoeker van het MeerMelk-onderzoek is student geneeskunde Lara Tauritz Bakker. Het grootste deel van haar tijd besteedt ze aan dit masteronderzoek bij het Erasmus MC. Naast haar opleiding tot arts (2014-2020) is zij in opleiding tot lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant).

Lara wordt hierbij geholpen door Teddy Roorda, lactatiekundige IBCLC van het Erasmus MC en voorzitter van de NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen). Het MeerMelk-onderzoek wordt begeleid door prof. dr. Patricia van den Bemt, hoogleraar Medicatieveiligheid en ziekenhuisapotheker. Daarnaast is dr. Ir. Liset van Dijk betrokken bij de begeleiding, zij is programmaleider Farmaceutische zorg bij het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

In januari 2018 is het MeerMelk-onderzoek van start gegaan. Op dit moment wordt er aan lactatiekundigen die domperidon adviseren en aan de moeders die dit advies krijgen, gevraagd of zij willen deelnemen aan het onderzoek. Als een moeder en haar lactatiekundige deelnemen, zal de onderzoeker de betrokken huisarts vragen om ook deel te nemen. Ongeacht of de huisarts domperidon wel of niet heeft voorgeschreven.

 

 

 

Doelstelling

Waarom dit onderzoek?

Om huisartsen te ondersteunen bij het veilig voorschrijven van domperidon bij lactatie insufficiëntie, ontwikkelde het Erasmus MC een  advies met stappenplan. Dit advies is in november 2016 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Het artikel is geschreven door twee kinderartsen, een cardioloog, een ziekenhuisapotheker en een lactatiekundige (allen destijds werkzaam bij het Erasmus MC) en een huisarts. Aanleiding voor het schrijven van het artikel was de weerstand van huisartsen tegen het voorschrijven van domperidon. Dit komt bijvoorbeeld door de onbekendheid met de indicatie, angst voor mogelijke bijwerkingen en het gebrek aan ondersteuning door de NHG-standaard. De vraag is nu welke factoren bij huisarts, lactatiekundige en moeder daarbij een rol spelen.

Wat willen we bereiken met dit onderzoek?

We willen inzicht hebben in de belemmerende en bevorderende factoren bij het voorschrijven van domperidon bij moedermelktekort. Wij hopen dat we door middel van dit onderzoek huisartsen beter kunnen ondersteunen bij de zorg voor moeders met melkproductietekort.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Of een lactatiekundige domperidon voorstelt, of de moeder na dat voorstel inderdaad haar huisarts om domperidon vraagt en of de huisarts het voorschrijft, is van een aantal  factoren afhankelijk. Deze factoren gaan verder dan alleen het wel of niet gelezen hebben van het NTvG-artikel. Om daar zicht op te krijgen, zal de onderzoeker interviews afnemen met de drie betrokken partijen (moeder, huisarts, lactatiekundige) .

De onderzoeker vraagt lactatiekundigen naar cliënten die zij hebben aangeraden om domperidon te vragen aan hun huisarts en zal hen daarover interviewen. Via deze lactatiekundigen zal de onderzoeker de moeders vragen of zij deel willen nemen. Tenslotte zal de onderzoeker, na toestemming van de moeders, de betrokken huisarts vragen om deel te nemen aan het onderzoek. Daarbij zal de onderzoeker vooraf informeren of de huisarts bekend is met het NTvG-artikel. Zo niet, zal zij deze voorafgaand aan het interview opsturen. Het werven van moeders/lactatiekundigen/huisartsen-combinaties zal doorgaan tot begin juni 2018.

Welke moeders?

Welke moeders kunnen deelnemen aan dit onderzoek?

Moeders die sinds de publicatie van het NTvG-artikel (dus sinds 9 november 2016) van hun lactatiekundige het advies hebben gekregen om domperidon te gebruiken. Als u zelf als moeder te weinig melk maakt, of denkt dat u te weinig melk maakt, raden we u aan contact op te nemen met een lactatiekundige IBCLC. Domperidon is een middel dat alleen geadviseerd wordt als niet-medicamenteuze interventies (zoals beter en vaker aanleggen) onvoldoende helpen en als er aanleiding is te verwachten dat domperidon in uw geval kan helpen.

Contact

Wilt u meer informatie en/of mogelijk deelnemen aan het onderzoek?

U kunt geheel vrijblijvend onderstaand formulier invullen.
U wordt vervolgens gebeld door de onderzoeker. Zij kan u meer informatie geven en eventuele vragen beantwoorden.

Moeders kunnen alleen meedoen als zij na 9 november 2016 het advies hebben gekregen om domperidon te gebruiken ter bevordering van de melkproductie. Ze hoeven dus niet daadwerkelijk domperidon voorgeschreven of ingenomen te hebben.

U beslist altijd zelf of u meedoet aan een onderzoek. Deelname is dus vrijwillig.

Meedoen of meer weten?

Door onderstaand formulier in te vullen geeft u aan dat u geïnteresseerd bent in het onderzoek, in het telefoongesprek dat volgt kan de keuze gemaakt worden of u meedoet.